จันทร์อุดม ภ.; กระโหมวงศ์ เ.; กชกรจารุพงศ์ เ. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การจำลองความคิด ที่มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4: -. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 88–98, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/187286. Acesso em: 10 ธ.ค. 2022.