นรินทร์ ร.; ใจมั่น ป.; เกตุชาติ ส. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 57–70, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/186399. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.