วังแก้วหิรัญ ท.; อ้นเกษม พ.; เพียรจัด ด.; พูลสวัสดิ์ เ.; ชนะจีนะศักดิ์ ป. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 71–86, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/169757. Acesso em: 10 ธ.ค. 2022.