วีระธรรมโม อ.; ขัตติยะมาน ว.; สันติวรานนท์ ส.; เมธีธรรมวัฒน์ ช.; สิทธิโชค ฐ. การพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 40–56, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/168845. Acesso em: 6 ธ.ค. 2022.