พงษ์นิล ม. การ บูรณาการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา:: องค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 1–14, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu/article/view/154196. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.