(1)
ภู่ดอก ศ.; ใจมั่น ป.; สิทธิรักษ์ ห. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานวิจัย เพื่อสร้างเสริมการคิด อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. Journal of edu tsu 2019, 19, 46-55.