(1)
ตลึงจิตร ม.; ใจมั่น ป.; ธรรมชาติ ส. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. Journal of edu tsu 2019, 19, 166-174.