(1)
จันทร์ใหม่ ล.; ใจมั่น ป.; สืบสม ก. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบนฐานการคิดออกแบบเกมที่สร้างเสริมความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. Journal of edu tsu 2019, 19, 56-65.