(1)
ชุมรักษา ช.; นิรมล ค.; สุวรรณมณี ศ. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น้ำ ป่า เขาปู่: -. Journal of edu tsu 2019, 19, 115-134.