(1)
จันทร์อุดม ภ.; กระโหมวงศ์ เ.; กชกรจารุพงศ์ เ. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การจำลองความคิด ที่มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4: -. Journal of edu tsu 2019, 19, 88-98.