(1)
นรินทร์ ร.; ใจมั่น ป.; เกตุชาติ ส. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. Journal of edu tsu 2019, 19, 57-70.