(1)
วังแก้วหิรัญ ท.; อ้นเกษม พ.; เพียรจัด ด.; พูลสวัสดิ์ เ.; ชนะจีนะศักดิ์ ป. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. Journal of edu tsu 2019, 19, 71-86.