(1)
วีระธรรมโม อ.; ขัตติยะมาน ว.; สันติวรานนท์ ส.; เมธีธรรมวัฒน์ ช.; สิทธิโชค ฐ. การพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น. Journal of edu tsu 2019, 19, 40-56.