(1)
พงษ์นิล ม. การ บูรณาการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา:: องค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม. Journal of edu tsu 2019, 19, 1-14.