[1]
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว. 2019. รูปแบบเรื่องเต็ม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 19, 1 (ส.ค. 2019).