[1]
ภู่ดอก ศ., ใจมั่น ป. และ สิทธิรักษ์ ห. 2019. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานวิจัย เพื่อสร้างเสริมการคิด อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 19, 2 (ธ.ค. 2019), 46–55.