[1]
ตลึงจิตร ม., ใจมั่น ป. และ ธรรมชาติ ส. 2019. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 19, 2 (ธ.ค. 2019), 166–174.