[1]
จันทร์ใหม่ ล., ใจมั่น ป. และ สืบสม ก. 2019. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบนฐานการคิดออกแบบเกมที่สร้างเสริมความมุ่งมั่นแน่วแน่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 19, 2 (ธ.ค. 2019), 56–65.