[1]
ชุมรักษา ช., นิรมล ค. และ สุวรรณมณี ศ. 2019. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น้ำ ป่า เขาปู่: -. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 19, 1 (ส.ค. 2019), 115–134.