[1]
วังแก้วหิรัญ ท., อ้นเกษม พ., เพียรจัด ด., พูลสวัสดิ์ เ. และ ชนะจีนะศักดิ์ ป. 2019. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 19, 1 (ส.ค. 2019), 71–86.