[1]
วีระธรรมโม อ., ขัตติยะมาน ว., สันติวรานนท์ ส., เมธีธรรมวัฒน์ ช. และ สิทธิโชค ฐ. 2019. การพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 19, 1 (ส.ค. 2019), 40–56.