วศินยานุวัฒน์ ธ., และ วณิชชานนท์ อ. . “นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ: อีกทางเลือกของสะเต็มศึกษาในชีววิทยา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 33, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 1-11, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/247543.