จิตสุภา จ., เอี่ยมเสน ส., ปิ่นจินดา พ., และ กี่สุขพันธ์ เ. . “แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัย”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 32, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 1-16, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/244076.