เทพยากุล ฤ. “องค์ประกอบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 33, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 197-11, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243778.