แก้วแก้วปาน ว. “การศึกษาการจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 33, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 111-25, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243505.