เกิดทิพย์ ช., และ ใบหมัด ส. “ค่านิยมการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูที่มีความหลากหลายกลุ่มวัยในวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 32, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, น. 158-74, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/242202.