ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ศ. ., และ เปียกบุตร ป. “การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 32, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 147-61, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240554.