สุขใจรุ่งวัฒนา ท., และ สุพรรโณภาพ พ. . “แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 32, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 103-15, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240275.