บุณยรัตพันธุ์ พ. ., พานิชย์ผลินไชย เ. ., สุกใส พ. ., กวยเงิน บ., และ โกมลกิตติ์ เ. . “รูปแบบการให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่จะได้รับทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในระดับปริญญาตรี”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 32, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 27-42, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240059.