โกมารทัต ส. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิต 4.0”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 32, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 83-93, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240007.