พรหมแก้ว ส., สังข์ทอง เ., เกิดทิพย์ ช., และ เชิงเชาว์ ช. . “การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 31, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 199-12, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/239588.