หนูชู ป., ทองเอม อ., และ โกมารทัต ส. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์และการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 32, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 24-38, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/238245.