สะลิมิง ก., และ เกิดทิพย์ ช. “การใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 30, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, น. 171-83, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/233889.