สังขพันธ์ เ. ., บุญปราการ เ. ., เชิงเชาว์ ช. ., จันทวงศ์ อ., และ ลิ้มโยธิน ป. . “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของเยาวชนไทยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 31, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 88-103, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/231268.