สำเภาแก้ว ฉ., และ เกิดทิพย์ ช. “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความสุข ในสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 30, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, น. 177-85, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/214086.