รุ่งวรพงศ์ ป. “ระบบพี่เลี้ยงทางไกลสำหรับนักศึกษาภายใต้หลักสูตรโมบิลิตี้ : กรณีศึกษาหลักสูตรโมบิลิตี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 30, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, น. 136-50, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/214049.