ดวงศรี พ., และ ธนานิธิกุลโรจน์ ฐ. “การพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดในการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการชี้แนะทางปัญญา: กรณีศึกษานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 30, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, น. 97-111, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/214041.