ศิริมุสิกะ ก., และ ชิณศรี ศ. “การจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 30, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, น. 14-27, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/214017.