มามะ โ., เนียมเทศ ว., และ สังข์ทอง เ. “การดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นท่ี 3 (ภาคใต้)”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 29, ฉบับที่ 3, เมษายน 2019, น. 138-4, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/184295.