ทิศวงศ์ จ., และ เกิดทิพย์ ช. “ภาวะผู้นำทางวิชาการ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปี 29, ฉบับที่ 3, เมษายน 2019, น. 114-2, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/181559.