[1]
อุ้มชูวัฒนา ย. และ ซนีเย็ง ร., “ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 3, น. 187–199, ธ.ค. 2021.