[1]
วศินยานุวัฒน์ ธ. และ วณิชชานนท์ อ. ., “นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ: อีกทางเลือกของสะเต็มศึกษาในชีววิทยา”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 1–11, เม.ย. 2022.