[1]
กรัณย์ธัญเจริญ ศ., เกษมสุขพิพัฒน์ ว. . ., และ จันทรา ช. ., “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายร่วมกับการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 223–236, เม.ย. 2022.