[1]
เตชะวัฒนศิริดำรง ว., “การพัฒนาสมรรถนะครูคืนถิ่นภาคกลางตอนบนตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 212–222, เม.ย. 2022.