[1]
จิตสุภา จ., เอี่ยมเสน ส., ปิ่นจินดา พ., และ กี่สุขพันธ์ เ. ., “แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัย”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 3, น. 1–16, ธ.ค. 2021.