[1]
เทพยากุล ฤ., “องค์ประกอบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 197–211, เม.ย. 2022.