[1]
พินลา ว. . และ พินลา ว., “ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ในรายวิชาสัจธรรมนำชีวิตสำหรับครู เพื่อการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมสำหรับนิสิตปริญญาตรี ”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 184–196, เม.ย. 2022.