[1]
T. Palanukulwong, “การศึกษาความตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบ PSU-TEP ด้านการอ่าน: รูปแบบกระบวนการคิดด้านการอ่าน”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 170–183, เม.ย. 2022.