[1]
นันทะศรี ว. และ ชัยชมชื่น ส. ., “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับการสร้างคลังความคิดเชิงบวก เพื่อส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโต ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัล”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 140–155, เม.ย. 2022.