[1]
ดีรอด ป., “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 126–139, เม.ย. 2022.